Εργαστηριακοί Χώροι


Κύριο εργαστήριο

Εργαστήριο καλλιέργειας εμβρυικών βλαστικών κυττάρων (& ιστών)

Άλλες απόψεις: 1 | 2


Βοηθητικό εργαστήριο
Άλλες απόψεις: 1 | 2

Δωμάτιο επωαστών

Δωμάτιο 20oC / επωαστές
Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Varian Cary 300Conc UV- Φασματοφωτόμετρο σε υπεριώδες και ορατό

Varian Cary Eclipse Φασματοφωτόμετρο φθορισμού (φλουορίμετρο)

PDS-1000/He Biolistic DNA-coated
Σύστημα μετασχηματισμού με βομβαρδισμό με μικροσωματίδια


Zeiss Primo Vert ανάστροφο μικροσκόπιο

HP Desktop PC Allinone Pro 3420

Καμπίνα Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης ΙΙ, Safeflow 1.2 LD60000, EUROCLONE SPA

Steri-Cycle Incubator, HEPA filtered, CO2, IR, 381 Thermo Scientific

Επωαστής CO2 HF90, Heal Force

MMM Group, Incucell, Εργαστηριακός Επωαστής

Millipore, Direct-Q3 , Σύστημα Καθαρισμού Νερού

Statebourne  BioRack 750, Δοχείο υγρού αζώτου χωρητικότητας 35 λίτρων

Thermo CMC8033, Δοχείο υγρού αζώτου χωρητικότητας 79 λίτρων

Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II, AURA Mini, EUROCLONE SPA

Zeiss Stemi DV4 στερεοσκόπιο

Vortex Genius 3, Fisher Scientific

Φυγόκεντρος, Thermo Scientific CL10

Σύστημα ασφαλείας για την αυτόματη εναλλαγή φιάλης CO2

BioRad CFX96 Σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο

Hansatech Instruments Oxygraph, Σύστημα ανίχνευσης εκλυόμενου Ο2

Zeiss Axio Imager Z2
Epifluorescence/DIC Microscope,
Μικροσκόπιο φθορισμού με πρίσματα για μικροσκοπία Nomarski

Zeiss SteREO Lumar V12
Στερεοσκόπιο φθορισμού

Zeiss Stemi SV11 Apo
Στερεοσκόπιο φθορισμού

Σύστημα μετασχηματισμού νηματωδών με μικροενέσεις
Μικροσκόπια ενέσεων:

  • Olympus SZ60 στερεοσκόπιο

  • Zeiss Axiovert 200 DIC, μικροσκόπιο με οπτικά για DIC

Narishige PN-30, κατασκευαστής βελόνας ενέσεων

Στερεοσκόπια:

  • Zeiss Stemi 2000-C

  • Zeiss Stemi DV4

  • Olympus SMZ645

Επωαστές

Jouan VX380E, Κάθετος υπερκαταψύκτης -80oC

So-Low Ultra C85-22, Οριζόντιος υπερκαταψύκτης -80oC

Ρομποτική κάμερα καταγραφής και επιτήρησης μέσω δικτύου, FosCam

CO2 Ανιχνευτής ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης CO2

Σύστημα καταγραφής συνθηκών εργαστηριακών χώρων CM-2